ÖNEMLİ!!!!

Required Documents for Application

a) Online Application Form

b) Certified copy and translation of High School Diploma and transcript

c) Inter
الوثائق الالزمة للمراجعة:

a)استمارة الطلب اإللكترونية.

b)صورة مصدقة عن الشهادة الثانوية مع كشف العالمات مع ترجمتهما.

c)صورة عن وثيقة نتيجة امتحان الطلبة األجانب.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler

a) Online Başvuru formu

b) Onaylı diploma fotokopisi, not belgesi ve çevirileri

c) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınav sonuç belgesi


KİYÜYÖS

Yönetici Paneli